[filterable_portfolio thumbnail=’4′ prettyphoto_theme=’facebook’ thumbnail_size=’medium’]